a01887-003

異體字

部首筆畫

手-04-07

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

四聲篇海.手部》。

正字通.手部》。

#「」另兼正字。

牷u」之異體。

 

a01887-008

異體字

部首筆畫

手-05-08

 

內 容

〔關鍵文獻〕

碑別字新編.八畫.析字》引〈魏富平伯于墓誌〉。

 

a01887-004

異體字

部首筆畫

手-05-08

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

偏類碑別字.木部.析字》引〈隋嚴元貴墓誌〉。

 

a01887-005

異體字

部首筆畫

手-05-08

 

內 容

〔關鍵文獻〕

偏類碑別字.木部.析字》引〈魏冀州刺史元昭墓誌〉。

 

a01887-007

異體字

部首筆畫

手-05-08

 

內 容

〔關鍵文獻〕

偏類碑別字.木部.析字》引〈齊是連公妻邢夫人墓誌〉。

 

a01887-006

異體字

部首筆畫

手-06-09

 

內 容

〔關鍵文獻〕

偏類碑別字.木部.析字》引〈魏東平王元I墓誌〉。

 

a01887-001

異體字

部首筆畫

斤-04-08

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

集韻.入聲.錫韻》。

 

a01887-002

異體字

部首筆畫

木-04-08

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

廣韻.入聲.錫韻》。