a01006-016

異體字

部首筆畫

厂-03-05

 

內 容

〔關鍵文獻〕

中華字海.厂部》。

重訂直音篇.卷六.厂部》。

 

a01006-001

異體字

部首筆畫

厂-03-05

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

龍龕手鑑.厂部》。

字彙補.厂部》。

 

a01006-017

異體字

部首筆畫

厂-04-06

 

內 容

〔關鍵文獻〕

中華字海.厂部》。

重訂直音篇.卷六.厂部》。

 

a01006-002

異體字

部首筆畫

土-09-12

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

正字通.土部》。

 

a01006-013

異體字

部首筆畫

で-03-06

 

內 容

〔關鍵文獻〕

偏類碑別字.で部.宇字》引〈魏孝廉奚真墓誌〉。

 

a01006-003

異體字

部首筆畫

で-03-06

 

內 容

〔關鍵文獻〕

正字通.な部》。

 

a01006-009

異體字

部首筆畫

で-03-06

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

四聲篇海.で部》。

字彙補.で部》。

 

a01006-014

異體字

部首筆畫

で-05-08

 

內 容

〔關鍵文獻〕

碑別字新編.六畫.宇字》引〈魏杜文雅造象〉。

中華字海.で部》。

 

a01006-004

異體字

部首筆畫

で-09-12

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

玉篇.で部.宇字》。

 

a01006-015

異體字

部首筆畫

山-03-06

 

內 容

〔關鍵文獻〕

六朝別字記新編.安定王造象》。

 

a01006-010

異體字

部首筆畫

山-03-06

 

內 容

〔關鍵文獻〕

金石文字辨異.平聲.虞韻.宇字》引〈北魏安定王造像記〉。

中華字海.山部》。

 

a01006-006

異體字

部首筆畫

な-03-06

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

玉篇.な部.字》。

 

a01006-018

異體字

部首筆畫

な-03-06

 

內 容

〔關鍵文獻〕

古文四聲韻.上聲.麌韻》。

 

a01006-007

異體字

部首筆畫

な-09-12

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

玉篇.な部.字》。

 

a01006-008

異體字

部首筆畫

穴-03-08

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

字彙補.穴部》。

#「」另兼正字。

 

a01006-012

異體字

部首筆畫

穴-03-08

 

內 容

〔關鍵文獻〕

偏類碑別字.で部.宇字》引〈魏元誕墓誌〉。

牷u」之異體。

牷u」之異體。

 

a01006-011

異體字

部首筆畫

穴-08-13

 

內 容

〔關鍵文獻〕

偏類碑別字.で部.宇字》引〈魏元始和墓誌〉。