a00036-013

異體字

部首筆畫

|-07-08

 

內 容

〔關鍵文獻〕

字彙補.|部》。

 

a00036-009

異體字

部首筆畫

|-09-10

 

內 容

〔關鍵文獻〕

字彙補.|部》。

中文大辭典.|部》。

 

a00036-014

異體字

部首筆畫

ぜ-05-06

 

內 容

〔關鍵文獻〕

金石文字辨異.平聲.佳韻.乖字》引〈北魏孝文弔比干文〉。

 

a00036-008_2

異體字

部首筆畫

ぜ-06-07

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

六書正.平聲.皆韻》。

 

a00036-001

異體字

部首筆畫

ぜ-06-07

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

正字通.ぜ部》。

 

a00036-006

異體字

部首筆畫

ぜ-07-08

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

四聲篇海.北部》。

 

a00036-004

異體字

部首筆畫

ぜ-07-08

 

內 容

〔關鍵文獻〕

字鑑.平聲.皆韻》。

俗書刊誤.卷一.平聲.皆韻》。

 

a00036-017

異體字

部首筆畫

ぜ-09-10

 

內 容

〔關鍵文獻〕

彙音寶鑑.乘上平聲》。

 

a00036-011

異體字

部首筆畫

人-11-13

 

內 容

〔關鍵文獻〕

偏類碑別字.ぜ部.乖字》引〈周岐山縣侯姜明墓誌〉。

 

a00036-018

異體字

部首筆畫

十-09-11

 

內 容

〔關鍵文獻〕

玉篇.b部.b字》。

康熙字典.十部》。

#「」另兼正字。

牷u」之異體。

 

a00036-010

異體字

部首筆畫

干-07-10

 

內 容

〔關鍵文獻〕

漢隸字源.平聲.皆韻.乖字》引〈孟郁脩堯廟碑〉。

 

a00036-002

異體字

部首筆畫

艸-05-09

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

四部備要本《集韻.平聲.皆韻》。

 

a00036-005

異體字

部首筆畫

艸-05-09

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

類篇.c部》。

 

a00036-008_1

異體字

部首筆畫

艸-05-09

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

新加九經字樣.c部》。

 

a00036-008_3

異體字

部首筆畫

艸-06-09

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

重訂直音篇.卷六.c部》。

 

a00036-007

異體字

部首筆畫

艸-06-10

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

玉篇.c部.字》。

 

a00036-003

異體字

部首筆畫

艸-06-10

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

四部備要本《集韻.平聲.皆韻》。

 

a00036-016

異體字

部首筆畫

艸-06-10

 

內 容

〔關鍵文獻〕

廣韻.平聲.皆韻》。