a04090-029

異體字

部首筆畫

止-08-12

 

內 容

〔關鍵文獻〕

重訂直音篇.卷三.部》。

 

a04090-007

異體字

部首筆畫

舛-07-13

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

廣韻.入聲.怔》。

#「」另兼正字。

 

a04090-008

異體字

部首筆畫

車-08-15

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

精嚴新集大藏音.車部》。

 

a04090-006

異體字

部首筆畫

車-08-15

 

內 容

〔關鍵文獻〕

集韻.入聲.舝韻》。

牷u」之異體。

 

a04090-003

異體字

部首筆畫

車-09-16

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

漢語大字典.車部》。

 

a04090-026

異體字

部首筆畫

車-10-14

 

內 容

〔關鍵文獻〕

大陸《簡化字總表.第三表》。

 

a04090-005

異體字

部首筆畫

車-10-17

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

玉篇.車部.字》。

 

a04090-009

異體字

部首筆畫

車-10-17

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

廣韻.去聲.泰韻》。

 

a04090-031

異體字

部首筆畫

車-14-21

 

內 容

〔關鍵文獻〕

集韻.入聲.黠韻》。

正字通.車部》。

中文大辭典.車部》。

◎「」,今標準字體作「」。

#「」另兼正字。

 

a04090-004

異體字

部首筆畫

金-09-17

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

龍龕手鑑.金部》。

 

a04090-010

異體字

部首筆畫

金-09-19

 

內 容

〔關鍵文獻〕

漢隸字源.入聲.轄韻.轄字》引〈祝睦後碑〉。

 

a04090-001_1

異體字

部首筆畫

金-10-18

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

集韻.入聲.舝韻》。

牷u」之異體。

 

a04090-002_1

異體字

部首筆畫

韋-10-19

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

字彙.韋部》。