a00917-001

異體字

研訂者

陳新雄

音 讀

ぇㄐ|ㄠ えㄐ|ㄠˇ

內 容

」為「姣」之異體。《說文解字.女部》:「姣,好也。從女交聲。」《玉篇.女部》 :「,古巧切,古文姣。」《四聲篇海.女部》:「,古巧切,古文姣。」今據《 玉篇》定作「姣」之異體。

a00917-002

異體字

研訂者

陳新雄

音 讀

ㄐ|ㄠˇ #ㄒ|ㄠˊ

內 容

」為「姣」之異體。《說文解字.女部》:「姣,好也。從女交聲。胡茅切。」《集韻 .平聲.爻韻》:「姣、。《說文》:『好也。』或作。」《類篇.女部》:「姣 、。何交切。《說文》:『好也。』或作。姣又古巧切,又後教切,淫也。」按姣 訓「好也」時,音|ㄠˊ,訓「姣婬」時讀ㄐ|ㄠˇ,今從《國語辭典》取ㄐ|ㄠˇ, ㄐ|ㄠ為又音。則姣音義合,故定「」為「姣」之異體。

」字另兼正字。

#「」另兼正字。