a00760-003

異體字

研訂者

金周生

音 讀

ㄆㄛ

內 容

」為「坡」之異體。坡,《說文解字.土部》:「,阪也。 從土、皮聲。」《正字通.土部》「坡」下云:「本作。」按:「 」為「坡」之篆文楷化形,今既定「坡」為正字,故「」當為「坡」之異 體字。

a00760-001

異體字

研訂者

蔡信發

音 讀

(一)ㄆㄛ (二)ㄆㄛˇ

內 容

(一)

」為「坡」之異體。「坡」之篆文作「」,段注本《說文解字.土部》:「阪也。從 土皮聲。」「」字見《龍龕手鑑.山部》,以為「」之或體,而《集韻.平聲.戈 韻》則以為「坡」之或體。按:考之形符,「坡」從土,「」從山,土者,《說文解字. 土部》:「地之吐生萬物者也。」即「地也」;山者,《說文通訓定聲,乾部》:「土 有石而高。」(《說文解字.山部》:「山,宣也。」乃音訓,非本義。)則「土」與「山 」義近可通。考之聲形,「坡」從皮聲,「」從叵聲,皮者符羈切,叵者普火切,二 字同屬脣音,以為聲符,例可互用,職是,「」為「坡」之異體,求諸形構,確而有 徵,故可收。

(二)「」之異體。

a00760-002

異體字

研訂者

金周生

音 讀

ㄆㄛ #ㄅㄛ

內 容

「岥」為「坡」之異體。坡,《說文解字.土部》:「,阪也。從土、皮 聲。」《集韻.平聲.戈韻》「坡岥」下云:「《說文》阪也。或作岥。」《漢語大字 典.山部》「岥」下云:「同坡。山坡。《集韻.戈韻》:坡,或作岥。唐.駱賓王〈 聖泉詩序〉:既而崇巒左岥,石壑前縈。」按:「岥」字從山、皮聲,為「坡」之或體 ,故當為「坡」之異體字。

 

#「」另兼正字。