a04678-031

附錄字

部首筆畫

斤-07-11

內 容

」,形見《中華字海.豆部》:「,同『鬥』,爭斗。《 孫臏兵法.勢備》:『喜而合,怒而。』」還原未見,待考。


a04678-029

附錄字

部首筆畫

門-09-17

內 容

」,形見《中華字海.門部》:「,同『鬥』。字見《李 陵變文》。」其字形經改易,待考。


a04678-030

附錄字

部首筆畫

鬥-13-23

內 容

」,形見《中華字海.鬥部》:「,同『鬥』。《王昭君 變文》:『首領盡如雲雨集,異口皆言戰場。』」其字形經改易,待考。